O společnostiFirma LDM, spol. s r. o. byla založena třemi společníky, bývalými zaměstnanci Armaturky (dříve Sigmy) Česká Třebová v polovině roku 1991. Od svého vzniku byla, stále je a bude zaměřena na výrobu průmyslových armatur.
Historie výroby armatur v České Třebové se však datuje až do roku 1909, kdy Josef Jindra založil firmu se stejnojmenným názvem. Dobový katalog firmy Jindra a Šrefl, 20. létaV roce 1919 se spojuje se společníkem Václavem Šreflem a vzniká tak společnost s názvem Šrefl a Jindra, později byla registrována jako Jindra a Šrefl. Tehdejší výrobní program zahrnoval širokou paletu výrobků od drobných mosazných vodovodních armatur přes armatury plynové až po armatury pro páru z lité oceli, včetně ventilů pojišťovacích pro páru. Koncem roku 1929 se oba společníci rozcházejí a každý z nich zakládá v České Třebové svoji továrnu na armatury. Dnes bývalá Šreflova továrna tvoří část výrobních prostor LDM.
V roce 1948 byly obě firmy znárodněny, postupem času měnily svoje názvy, až byly v roce 1975 začleněny do světoznámého československého koncernu Sigma Lutín. Po tzv. sametové revoluci je v roce 1990 koncern Sigma opět rozdělen na jednotlivé podniky ze kterých původně vznikl a které jsou následně privatizovány nebo restituovány.
Také Sigma Česká Třebová prošla privatizací a vznikla Armaturka a.s., která ale v roce 1995 zkrachovala. Firma LDM ji v dražbě kupuje a stává se tak pokračovatelem dnes již více než stoleté tradice výroby průmyslových armatur v České Třebové. 
Areál LDM v dnešní doběV současné době je LDM silně proexportně orientovaná firma s více než 220 zaměstnanci a s armaturami LDM je možno se setkat prakticky po celém světě, zejména v energetice, průmyslu, dále také v teplárenství jak na zdrojích tepla, tak i v sítích a výměníkových stanicích. Výrobní program zahrnuje armatury regulační, uzavírací a pojistné v tlakových stupních od PN 6 do PN 630 a ve světlostech od DN 10 do DN 600. Právě také šíře nabízeného sortimentu je důvodem, proč se lze s armaturami LDM setkat téměř ve všech oborech lidské činnosti, kde je zapotřebí regulace průtoku, tlaku nebo teploty.
Firma má přímé zastoupení na Slovensku, v Polsku, Bulharsku, Německu, Rusku a Kazachstánu, kromě toho je v řadě dalších zemí reprezentována partnerskými firmami.
Ve firmě je rovněž zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení jakosti podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, což je pro zákazníky zárukou stálé kvality a úrovně všech procesů ve firmě.
Jak vyplývá z předchozích řádků, firma LDM důstojně navazuje na dlouholetou tradici výroby průmyslových armatur v České Třebové, ke které se hrdě hlásí jako její pokračovatel. Budoucnost společnosti stále spočívá v naplňování vize, která byla formulována již v roce 1995:

 • Světově významná společnost udávající směr ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu průmyslových armatur
 • Dynamická firma umožňující všem pracovníkům dosažení vysoké míry seberealizace a společenské prestiže
 • Společensky uznávaná firma, jejíž jméno je symbolem vysoké užitné hodnoty, kvality a spolehlivosti

Ukázka části současného výrobního sortimentu LDMÚspěšné naplňování vize vychází z přesvědčení, že tři základní nosné pilíře, na kterých firma stojí, jsou pevné. Prvním sloupem jsou zákazníci a jejich potřeby, k jejichž uspokojení je směřováno úsilí celé firmy. Druhým jsou výrobky. LDM je společností, která stojí pevně na vlastním vývoji, takže cyklus vývoj, konstrukce, výroba, prodej a servis je uzavřený. Posledním, avšak neméně důležitým pilířem jsou pracovníci LDM, kteří jsou schopni pružně reagovat na stále se měnící podmínky trhu a kteří jsou schopni budoucnost společnosti aktivně spoluvytvářet. Koneckonců nejen řada ocenění firmy z mezinárodních výstav v minulých letech, ale i řady ventilů vyráběné pro jiné výrobce pod jejich značkou jsou uznáním kvality produkce a jen potvrzují správnost cesty, po které se LDM vydala v roce 1991.

 

  Prezentace společnosti LDM, ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)


Politika IMSVize společnosti LDM

Vize společnosti definuje dlouhodobé cíle v rozvoji LDM a je shrnuta v následujících třech bodech:

 • Světově významná společnost udávající směr ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu průmyslových armatur
 • Dynamická společnost umožňující všem svým zaměstnancům dosažení vysoké míry seberealizace a společenské prestiže
 • Společensky uznávaná společnost, jejíž jméno je symbolem kvality, vysoké užitné hodnoty a spolehlivosti

 

Politika IMS

Politika integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí (IMS) společnosti LDM

 
IMS firmy LDM je v souladu s požadavky právních norem a předpisů v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všemi zaměstnanci je chápán jako prostředek, kterým jsou trvale uspokojovány potřeby, požadavky a překračována očekávání zákazníků a prostředek na ochranu životního prostředí a zajištění bezpečného a zdravého pracoviště.
Spokojený zákazník je cílem politiky IMS a zároveň hlavním kritériem veškerého snažení společnosti.
Politikou IMS firmy LDM je dodávat jen takové výrobky a služby, které odpovídají nárokům zákazníků, získávají jejich úplnou spokojenost, jsou bezpečné a šetrné k životnímu prostředí.
 
K zajištění této politiky IMS se všechny aktivity LDM provádějí podle následujících hlavních zásad:
 • Veškeré činnosti ve firmě jsou podřízeny dodržování dokumentovaných postupů IMS podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001. Úroveň systému je pravidelně vyhodnocována a jsou přijímány opatření vedoucí k jeho neustálému zlepšování.
 • Veškeré aktivity firmy jsou vedeny v pozitivním duchu, s cílem vytvářet a rozvíjet vztahy se zainteresovanými stranami, zejména zákazníky, dodavateli, státními institucemi a veřejností.
 • Každý pracovník společnosti se v rámci své pracovní činnosti chová ohleduplně a šetrně k životnímu prostředí, dodržuje zásady BOZP a pracovní a jiné obecně platné právní předpisy. 
 • Každý zaměstnanec společnosti je seznámen s politikou IMS a je si vědom důležitosti kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí a provádí svou práci aktivním a kompetentním způsobem za všech okolností. Základem pro kvalitní práci zaměstnanců je průběžné vzdělávání a aktivní personální politika.
 • U dodavatelů je zajištěno, že jejich služby a výrobky odpovídají požadavkům IMS, nejsou diskriminováni a společnost zároveň vyžaduje, aby v dodávaném zboží nebyly přítomny sporné nerosty.
 • Vývoj výrobků a poskytování služeb jsou založeny na potřebách zákazníků společnosti a jsou vedeny takovým způsobem, že požadavky IMS jsou splněny již před uvedením na trh.
 • Činnosti marketingu a prodeje jsou vedeny v korektním duchu vůči zákazníkům společnosti. Aktivity, které vyvolávají nesplnitelná očekávání, nesmějí být vedeny.
 • Pro udržování a zlepšování efektivnosti jsou interní i externí rizika řízena napříč celou společností.

 


   Certifikát ISO (CZ) ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)

   Certifikát ISO (ENG) ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)

   Certifikát ISO (RUS) ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)