SiZ15081
SiZ 1508

Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením
Vstup: DN 25 až 350, PN 16 až 400
Výstup: DN 40 až 600, PN 10 až 160Popis
Tvar tělesa je nárožní, s možností oboustraně přírubového, oboustraně přivařovacího či kombinovaného způsobu připojení. Vstupní hrdlo má dýzovitý tvar, výstupní hrdlo má rozšířený průřez. Na tělese jsou přivařovací čepy, kterými lze ventil ukotvit na nosnou konstrukci pro zachycení reakčních sil. Na sedlo ventilu je silou pružiny a tlakovzdušného válce přitlačována kuželka, opatřená přídavnou ploškou pro dosažení větší zdvihové síly. Uvnitř tlakovzdušného válce se pohybuje diferenciální píst, ke kterému je pomocí hadic přiváděn z řídící skříně zatěžovací a zdvihový vzduch. Ventil je výrobcem seřízen a přezkoušen na otevírací přetlak stanovený v objednávce. Seřízení je zajištěno proti nedovolenému zásahu. Rozměry připojovacích přírub a přivařovacích konců se stanoví při technickém vyjasňování zakázky, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem. Standardní rozměry přivařovacích konců jsou dle ČSN 13 1075 (3/1991), standardní rozměry přírub dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) případně ČSN 13 1060).

Použití
Pojistný ventil plnozdvižný s přídavným zatížením je armatura určená k samočinnému jištění tlakového zařízení (parní kotle, tlaková potrubí, redukční stanice, tlakové nádoby, odběry z turbín a pod.) proti nedovolenému zvýšení tlaku nad přípustnou mez.
Osvědčení o schválení konstrukce a zaručeném výkonu pojistných ventilů typu SiZ 1508 bylo vystaveno Českým úřadem bezpečnosti práce v Praze, pod č.j. 1699/0.50/69 ze dne 24.9.1969. Tímto okamžikem jsou ventily zařazeny mezi uznanou výstroj parních kotlů ve smyslu ČSN 07 0620 (5/1978). Výkon ventilů, který je potvrzen v průvodní dokumentaci se zaručuje pouze za předpokladu, že tlaková ztráta potrubí nepřekročí u vstupního potrubí 3% a u výstupního potrubí 25% otevíracího přetlaku.
Pojistné ventily SiZ 1508 jsou určeny pro vodní páru, vzduch a neagresivní plyny a páry. Nejvyšší teplota jištěné látky je 575°C. Ventily jsou schopny trvale pracovat v prašném prostředí o teplotě do 80°C. Instalace v prostředí s teplotou pod bodem mrazu je možná po konzultaci s výrobcem.
Ventily se dodávají a musí být provozovány společně se svým příslušenstvím, tj. s řídící skříní a zavzdušňovací soustavou. Pouze za dodržení těchto podmínek může uživatel očekávat stoprocentní jistotu bezpečnosti jištěného zařízení, úspory energie a rychlou návratnost pořizovacích nákladů. Dodávky jednotlivých částí jsou možné pouze v případě záměny za dříve dodaná zařízení.

Funkce ventilu
Ventil je ovládán řídícím přístrojem. S odstaveným řídícím přístrojem může pracovat pouze v mimořádných nebo havarijních případech (výpadek tlakového vzduchu, porucha řídícího přístroje a pod.) a to pouze na velmi krátkou dobu. Dlouhodobější či opakovaný provoz v tomto režimu má za následek prudké snížení žitotnosti ventilu, způsobené vibracemi a netěsnostmi.
Při dosažení otevíracího přetlaku řídící přístroj automaticky vypustí stlačený vzduch z prostoru nad pístem tlakovzdušného válce. Tlak vzduchu pod pístem spolu s přetlakem jištěného média, působícího na kuželku, překoná sílu pružiny a pojistný ventil se rychle otevře na plný zdvih. Při poklesu tlaku pak probíhá celý děj v opačném pořadí. Právě skutečnost rychlého otevření a uzavření jsou největší předností těchto ventilů.
Při výpadku tlaku řídícího vzduchu je síla vyvozena pouze tlakem jištěného média. Otevírání ventilu pak probíhá nesrovnatelně pomaleji než v předchozím případě a dochází tak k nadměrnému namáhání (a také opotřebení) sedla.

Katalogové listy
02-07.1
Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typ SiZ 1508 CZ, GB, RUS, PL