PV15091
PV 1509

Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením
Vstup: DN 65 až 350, Výstup: DN 100 až 600Popis
Tvar tělesa je nárožní, s možností oboustraně přírubového, oboustraně přivařovacího či kombinovaného způsobu připojení. Vstupní hrdlo má dýzovitý tvar, výstupní hrdlo má rozšířený průřez. Na tělese jsou přivařeny montážní čepy, kterými lze ventil ukotvit na nosnou konstrukci pro zachycení reakčních sil. Na sedlo ventilu je silou pružiny a tlakovzdušného válce přitlačována kuželka, opatřená přídavnou ploškou pro dosažení větší zdvihové síly. Uvnitř tlakovzdušného válce se pohybuje dvojitý píst, ke kterému je pomocí hadic přiváděn z řídící skříně zatěžovací a zdvihový vzduch. Ventil je výrobcem seřízen a přezkoušen na otevírací přetlak stanovený v objednávce. Seřízení je zajištěno proti nedovolenému zásahu. Rozměry připojovacích přírub a přivařovacích konců se stanoví při technickém vyjasňování zakázky, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem. Standardní rozměry přivařovacích konců jsou dle ČSN 13 1075 (3/1991), standardní rozměry přírub dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) (případně ČSN 13 1060). Ventily PV 1509 odpovídají ČSN EN ISO 4126-5.

Použití
Pojistný ventil plnozdvižný s přídavným zatížením je armatura určená k samočinnému jištění tlakového zařízení (parní kotle, tlaková potrubí, redukční stanice, tlakové nádoby, odběry z turbín a pod.) proti nedovolenému zvýšení tlaku nad přípustnou mez.
Výkon ventilů, který je potvrzen v průvodní dokumentaci se zaručuje pouze za předpokladu, že tlaková ztráta potrubí nepřekročí u vstupního potrubí 3% a u výstupního potrubí 25% otevíracího přetlaku.
Pojistné ventily PV 1509 jsou určeny pro vodní páru, vzduch a neagresivní plyny a páry. Nejvyšší teplota jištěné látky je 600°C. Ventily jsou schopny trvale pracovat v prašném prostředí o teplotě do 80°C. Instalace v prostředí s teplotou pod bodem mrazu je možná po konzultaci s výrobcem. Rozsah otevíracích přetlaků je uveden v tabulce “Technické parametry”.
Ventily se dodávají a musí být provozovány společně se svým příslušenstvím, tj. s řídící skříní a zavzdušňovací soustavou. Dodávky jednotlivých částí jsou možné pouze v případě záměny za dříve dodaná zařízení.

Funkce ventilu
Ventil je ovládán řídícím přístrojem. S odstaveným řídícím přístrojem může pracovat pouze v mimořádných nebo havarijních případech (výpadek tlakového vzduchu, porucha řídícího přístroje a pod.) a to pouze na velmi krátkou dobu. Dlouhodobější či opakovaný provoz v tomto režimu má za následek podstatné snížení žitotnosti ventilu, způsobené vibracemi a netěsnostmi.
Při dosažení otevíracího přetlaku řídící přístroj automaticky vypustí stlačený vzduch z prostoru nad pístem tlakovzdušného válce. Tlak vzduchu pod pístem spolu s přetlakem jištěného média, působícího na kuželku, překoná sílu pružiny a pojistný ventil se rychle otevře na plný zdvih. Při poklesu tlaku pak probíhá celý děj v opačném pořadí. Právě skutečnost rychlého otevření a uzavření jsou největší předností těchto ventilů.
Při výpadku tlaku řídícího vzduchu je síla vyvozena pouze tlakem jištěného média. Otevírání ventilu pak probíhá nesrovnatelně pomaleji než v předchozím případě a dochází tak k nadměrnému namáhání (a také opotřebení) sedla.

Katalogové listy
02-07.3
Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typ PV 1509
CZ, GB, RUS, PL